En ses program 2021–2024 ha la Regenza grischuna fixà la finamira da mantegnair e da rinforzar la biodiversitad sco er la cuntrada natirala e culturala per las generaziuns futuras. Perquai è l’admi-nistraziun vegnida incumbensada d’elavurar, sut l’egida da l’Uffizi per la natira e l’ambient, ina Strategia da biodiversitad dal Grischun (SBD GR) (punct central da svilup 9.1).
Object da la consultaziun èn:

1. Strategia da biodiversitad dal Grischun SBD GR 2023–2032
2. Carnet da mesiras SBD GR 2023–2028

Il termin da consultaziun dura dals 11 d’avust fin ils 6 d’october 2023.
Ils documents da la consultaziun èn accessibels sut www.anu.gr.ch > Aktuelles. La consultaziun vegn fatga sulettamain a moda electronica en in’enquista guidada.
Uffizi per la natira e l’ambient

Remo Fehr manader da l’uffizi

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/anu/aktuelles/mitteilungen/Seiten/20230810_Anhoerung_Biodiversitaetsstrategie.aspx